അവാച്യം


ബോധക്കടലിലൊരു
കെട്ടു വിട്ട തോണിയായി
ചിന്തയുടെ തിരകളൂടെയേറിയിറങ്ങി…
ഹാ!
അതനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ശബ്ദവും വെട്ടവും ഗന്ധവും
നങ്കൂരമിട്ട്‌ പിടിച്ചു നിർത്താതെ
അങ്ങനെ അലഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?
ശൂന്യതയുടെ കിണർപ്പടികൾ
താണ്ടി മനസ്സിന്റെ അടിത്തട്ടു
കണ്ടിട്ടുണ്ടോ?
വിചാരധാരകളുടെ അഭാവത്തിൽ
ജാഗ്രത്തിലെ സുഷുപ്തി
അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ?

നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലെങ്കിലും
നുകർന്നിട്ടുണ്ടോ?
പുണർന്നിട്ടുണ്ടോ?
ധ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

Advertisements

2 thoughts on “അവാച്യം

ഒരു മറുപടി കൊടുക്കുക

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  മാറ്റുക )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  മാറ്റുക )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  മാറ്റുക )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  മാറ്റുക )